جملات زیبا گیله مرد http://foshtom.mihanblog.com 2020-05-24T02:26:37+01:00 text/html 2019-05-13T14:31:48+01:00 foshtom.mihanblog.com گیله مرد جملات زیبا ریال http://foshtom.mihanblog.com/post/191 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><h2 style="font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, Helvetica; line-height: 1.4em; font-size: 20px; color: rgb(0, 133, 167); margin: 0px; padding: 20px 0px 5px 10px;"><a href="http://foshtom.blog.ir/post/593" style="color: rgb(0, 133, 167); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">جملات زیبا ریال</a></h2></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; overflow: hidden; height: auto; line-height: 1.9em; margin: 15px 0px 10px 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><div class="cnt post_list" style="text-align: justify;"><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="arial" size="3"><br>هیچکس نمیدونست کی و از کجا اومده<br>برای همه ، غریبه بحساب میومد،<br>همیشه بهش بی محلی میشد<br>با اینکه رسمی بود<br>ولی در واقعیت غیر رسمی باهاش برخورد میشد<br>نوشته میشد ، ولی خونده نمیشد<br>انقدر بدبخت بود که، " زار"&nbsp; صداش میکردن&nbsp;<br>بیچاره ریال</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="arial" size="3"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="arial" size="3"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="arial" size="3"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><font size="3"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/500x249_1383270224670407.jpg" style="vertical-align: middle; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></font></p></div></div> text/html 2019-04-30T15:54:51+01:00 foshtom.mihanblog.com گیله مرد جملات زیبا گیله مرد درباره تنهایی http://foshtom.mihanblog.com/post/190 <ul class="k59kT" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; -webkit-box-flex: 1; flex-grow: 1;"><li class="gElp9 " role="menuitem" style="margin: -5px -2px 0px 0px; line-height: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; padding: 5px 2px 6px 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; position: relative; width: 266.172px; overflow-wrap: break-word;"><div class="P9YgZ" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; -webkit-box-align: center; align-items: center; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; flex-shrink: 0; position: relative; -webkit-box-pack: justify; justify-content: space-between;"><div class="C7I1f X7jCj" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; flex-shrink: 0; position: relative; width: 266.172px;"><h4 style="font-family: Arial, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: inline-block; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 1; position: relative; min-width: 0px;"><font size="3"><span title="Edited" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="arial">آنچه می ماند بجا در انتها<br></font></span><span title="Edited" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="arial">در دوستی با هر کسی ،<br></font></span><span title="Edited" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="arial">غیر از&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AE%D8%AF%D8%A7/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">#خدا</a>&nbsp;؛<br></font></span><span title="Edited" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="arial">تنهایی است ...</font></span></font></h4></div></div></li></ul><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><font face="arial" size="3"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><font face="arial" size="3"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><font face="arial" size="3">گیله مرد</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><font face="arial" size="3"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: center;"><img src="https://www.chetor.com/wp-content/uploads/2016/04/m12720-1.jpg" style="vertical-align: middle; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></div><ul class="k59kT" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; -webkit-box-flex: 1; flex-grow: 1;"><li class="gElp9 " role="menuitem" style="margin: -5px -2px 0px 0px; font: inherit; padding: 5px 2px 6px 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; position: relative; width: 266.172px; overflow-wrap: break-word;"><div class="P9YgZ" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: center; align-items: center; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; flex-shrink: 0; position: relative; -webkit-box-pack: justify; justify-content: space-between;"><div class="C7I1f X7jCj" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; flex-shrink: 0; position: relative; width: 266.172px;"></div></div></li></ul> text/html 2019-04-19T15:06:58+01:00 foshtom.mihanblog.com گیله مرد جملات زیبا گیله مرد درباره سیل http://foshtom.mihanblog.com/post/189 <p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">از گیله مرد میپرسم :&nbsp;<br><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">#خطرناکترین_حقیقت</a>&nbsp;درباره طبیعت چیه؟<br>میگه: اینکه در برابر ظلمهایی که بهش میشه،<br>به هیچ دادگاهی مراجعه نمیکنه تا ما بتونیم با<a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">#وکلای</a>&nbsp;مجربمون و&nbsp;</span>ماده تبصره های قانونی و راههای در رو شکایتش رو بلا اثر و شامل مرور زمان کنیم.&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">طبیعت&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B5%D8%A8%D8%B1/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">#صبر</a>&nbsp;میکنه ولی وقتی طاقتش رو از دست داد،<br>خودش عادلانه&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">#قضاوت</a>؛ ولی&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AD%DA%A9%D9%85/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">#حکم</a>&nbsp;رو بی رحمانه اجرا میکنه!<br><br>الان که فکر میکنم میبینم که راست میگفت. طبیعت&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">#ظالم</a>&nbsp;نیست،&nbsp;<br><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">#طبیعت</a>&nbsp;مظلومیه که به&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">#دادخواهی</a>&nbsp;برخواسته ؛<br></font></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در جایی که همه&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">#شاهد</a>&nbsp;ظلم ؛ ولی&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%85/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">#ساکتیم</a>.&nbsp;</font></div><font style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">#انقلاب_بهاری</a></font><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img src="https://thumbs-prod.si-cdn.com/zj2L4KqJza6Po-vSstnmTPTGm9w=/800x600/filters:no_upscale()/https://public-media.si-cdn.com/filer/53/77/53777b80-866c-455f-bc83-52c97cdd0501/42-47318049.jpg" style="vertical-align: middle; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></font></span></p> text/html 2019-02-27T18:04:54+01:00 foshtom.mihanblog.com گیله مرد متن های زیبا در مورد مادر http://foshtom.mihanblog.com/post/188 <font size="4" face="arial" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">مادر تمام هستی اش را بنام ما زد<br>و ما ... یک میدان ، یک روز و یک بیسکویت را بنام اش<br>آری رفتار ما با او نه مادرانه بود نه عادلانه<br>مادر روزت مبارک&nbsp;</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;">#روز_مادر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;">#روز_همسر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B9%D8%B4%D9%82/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;">#روز_عشق</a> text/html 2019-02-24T15:09:33+01:00 foshtom.mihanblog.com گیله مرد شعر گیله مرد http://foshtom.mihanblog.com/post/187 <p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">میگمش : زندگی با ما سر جنگه ! مگه نه؟!</span><br style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">میگه : کاکو! خدا باشه همه چی انگاری حله ! مگه نه؟!&nbsp;</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">میگمش : زندگی تلخه ! نگو نه ، اینجوری نیست ؛</span><br style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">میگه این چایی ، کنارش پر قنده ! مگه نه؟!</span><br style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">========</span><br style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/گیله_مرد/" style="color: rgb(0, 53, 105); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;">#گیله_مرد</a></p> text/html 2018-05-26T19:23:01+01:00 foshtom.mihanblog.com گیله مرد اینستاگرام گیله مرد http://foshtom.mihanblog.com/post/186 <font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font><p class="ql-direction-rtl ql-align-right"><font size="6" face="Mihan-Koodak">سلام وقتتون بخیر دوستان <br></font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><br></font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right"><font size="6" face="Mihan-Koodak">در صورت تمایل میتونید علاوه بر وبلاگ جملات زیبا گیله مرد</font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> در اینستاگرام هم مطالب رو پیگیری کنید</font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><br></font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right"><font size="6" face="Mihan-Koodak">https://www.instagram.com/gilemardii</font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><br></font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right"><font size="6" face="Mihan-Koodak">ممنونم از همراهیتون</font></p> text/html 2016-11-12T19:37:55+01:00 foshtom.mihanblog.com گیله مرد جملات زیبا گواهینامه http://foshtom.mihanblog.com/post/185 <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">احتمالا مسیرتون ب گرفتن گواهینامه رانندگی </span><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">خو</span><span lang="AR-SA">رده باشه</span></font></p> <font size="4" face="arial"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">تو امتحان آیین نامه قبول بشی؛ بگن بیا برا آزمون عملی</span><span dir="LTR"></span></font></p> <font size="4" face="arial"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">نو</span><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">ب</span><span lang="AR-SA">ت شما که میشه؛ نفر قبلی رو پیاده میکنن ( از ماشین میندازن بیرون ! )</span></font></p> <font size="4" face="arial"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">سوییچ و صندلی و گاز و ترمز رو هم میدن خدمتت که ازت امتحان بگیرن ...</span></font></p> <font size="4" face="arial"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">حالا فکرش <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>رو بکن یکی تو نوبتش ؛ افسر رو یادش بره و جو گیر شه! </span></font></p> <font size="4" face="arial"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">فکر کنه ماشین رو بهش دادن که مال خودش بشه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>تا ابد و قرار هم نیست پس بگیرن</span></font></p> <font size="4" face="arial"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">فرض کن جوگیر تر هم بشه پا بزاره رو گاز ، لات بازی دربیاره، <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بزنه به عابر بزنه به درخت و ماشینهای دیگه !<br></span></font></p> <font size="4" face="arial"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">اصلا عشقش بکشه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>جاده رو بجای سمت راستش بندازه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>چپ بره و بجای مستقیم، زیگزاگ بره !<br></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA"> و اصلا اینجوری حال کنه که تمام چراغ قرمز ها رو رد کنه و پشت چراغ سبزها وایسه و ترافیک کنه!</span></font></p> <font size="4" face="arial"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">اصلا آزمون رو یادش بره !</span></font></p> <font size="4" face="arial"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">چنین فرضی خنده داره نه !؟ .... <br></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA"> مگه میشه ؟ مگه داریم !</span></font></p> <font size="4" face="arial"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">باور کنید هم میشه !&nbsp; <span style="mso-spacerun:yes"></span>هم&nbsp; داریم !</span></font></p> <font size="4" face="arial"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">آدمهایی که ماشین عاریه ای <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>زندگی رو پا به گازند و انگار قرار نیست هیچوقت پیاده شن !</span></font></p> <font size="4" face="arial"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">همه از ماشین زندگی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>پیاده میشیم بعبارتی بهتر " پیاده مون میکنند ... "<br></span></font></p> <font size="4" face="arial"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>امیدوارم با گواهینامه قبولی و خوشحالی پیاده شیم ؛ <br></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">نه با مردودی و شرمساری و کلی جریمه خسارتهایی ک به بار آوردیم !</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">اینجا دنیاست؛&nbsp; شهرک آزمایش ...<br></span></font></p> <br><p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial; font-size: large;"><span style="color: white; font-size: small;"><span style="background-color: silver;">جملات زیبا گیله مرد</span></span></span></p><br><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">&nbsp;<img src="http://www.wingedmammal.com/action_photos_2002/CRW_2577L.jpg" alt="" vspace="0" width="581" height="387" hspace="0" align="bottom" border="0"></span></font></p> <font size="4" face="arial"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4" face="arial"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></font><font size="4" face="arial"><span dir="LTR"></span></font><font size="4" face="arial"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font><font size="4" face="arial">&nbsp;</font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br></p> پ . ن : عجیبه&nbsp; این داستان از یک نظر کمدی و از یک نظر دیگر یک تراژدی تمام عباره ! text/html 2016-11-02T23:34:12+01:00 foshtom.mihanblog.com گیله مرد مسدود شدن وبلاگ جملات زیبا گیله مرد در پرشین بلاگ http://foshtom.mihanblog.com/post/184 <p>سلام</p> <p>بعد از مسدود شدن وبلاگم از طرف پرشین بلاگ چندان دست و دلم به نوشتن و پست گذاشتن نمیره</p> <p>بدون دلیل و حتی فرصتی برای بکاپ گرفتن از مطالب حتی دسترسیم به پنل مدیریت وبلاگ هم حذف شد</p> <p>جالبه که کسی هم&nbsp; پاسخگو هم نیست <br></p> <p>با اینحال تصمیم گرفتم مطالبی که دسترسی بهشون دارم رو اینجا بازنشر کنم <br></p> <p>البته نه همه مطالب رو</p> <p>یا حق</p> text/html 2016-11-02T23:32:14+01:00 foshtom.mihanblog.com گیله مرد جملات زیبا دام پروری http://foshtom.mihanblog.com/post/183 <font face="arial" size="5">دامپرور و دام پرور ...<br>یکی کاری شرافتمندانه است و دیگری شر و آفت مندانه<br>یکی پرورش حیوانه و دومی تبدیل به حیوان<br>فقط فرقشون اینه که اولی رو یک انسان انجام میده و دومی رو معمولا یک شیطان<br>شیطان دام پروره مراقب دامهای شیطان باشیم<br>اعوذ بالله من الشیطان الرجیم <br></font><br><p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial; font-size: large;"><span style="color: white; font-size: small;"><span style="background-color: silver;">جملات زیبا گیله مرد</span></span></span></p> <img src="http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/08/20/1394082016345560164943810.jpg" height="464" width="667"><font face="arial" size="5">===========</font> text/html 2016-10-05T19:40:47+01:00 foshtom.mihanblog.com گیله مرد جملات زیبا وقت و فرصت http://foshtom.mihanblog.com/post/182 <p><span style="font-size: large; font-family: times new roman,times;">شما فقط یکبار زندگی می کنید ؛</span></p> <p><span style="font-size: large; font-family: times new roman,times;">اما اگر درست زندگی کرده باشید ، همان یکبار کافیست ...</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small; font-family: times new roman,times;">نویسنده : می وست</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: large; font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: small;"> ترجمه شخصی</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img src="https://web.archive.org/web/20160328201142im_/http://images.persianblog.ir/260068_hdQCLIEk.jpg" alt="" height="276" width="383"><span style="font-size: large; font-family: times new roman,times;"></span></p><p style="text-align: center;"><br></p><div class="tagdiv"><font color="#CCCCCC"><span class="tag">جملات زیبا</span>، <span class="tag">نکته های کوچک زندگی</span>، <span class="tag">تلنگرهای زیبای زندگی</span>، <span class="tag">جملات زیبا وقت و فرصت</span></font></div> <div style="line-height:4px">&nbsp;</div> text/html 2016-10-05T19:39:35+01:00 foshtom.mihanblog.com گیله مرد جملاتی درباره عزای فاجعه منا http://foshtom.mihanblog.com/post/181 <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">خائنینی در لباس خادمین ،</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">روز عید را به عزا تبدیل کردند</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">و با کشتار صدها حاجی،</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">عزای قربان را رقم زدند</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">پارچه نوشته های بازگشت و وصل را به فصل و&nbsp; رفت و عروج</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">و پیامهای تبریک را به تسلیت مبدل کردند.</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">اینها همانهایی هستند که کعبه را سالهاست سیاهپوش کرده اند.</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">خانه ی دوست کجاست؟</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">در دست دشمن !</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">با تمام دلارهای نفتی و جنگ افزارهایشان <br></span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">آل سعود هم که باشند در نهایت آل سقوط اند.</span></p> <p style="text-align: left;" dir="RTL"><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><span style="font-family: arial; font-size: large;"><span style="color: white; font-size: small;"><span style="background-color: silver;">جملات زیبا گیله مرد</span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><img title="فاجعه منا" src="https://web.archive.org/web/20160328201142im_/http://i.alalam.ir/news/Image/650x375/2015/09/24/alalam_635787292759797340_25f_4x3.jpg" alt="فاجعه منا" height="252" width="438"></p> text/html 2016-10-05T19:36:46+01:00 foshtom.mihanblog.com گیله مرد جملات زیبا آلپاچینو http://foshtom.mihanblog.com/post/180 <p><span style="font-size: large; font-family: times new roman,times;">گاهی وقت‌ها؛</span></p> <p><span style="font-size: large; font-family: times new roman,times;">دادن شانس دوباره به کسی </span></p> <p><span style="font-size: large; font-family: times new roman,times;">مثل دادن یه گلوله اضافه است ،</span><br><br><span style="font-size: large; font-family: times new roman,times;">برای اینکه بار اول نتونسته تو رو خوب هدف بگیره ! </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small; font-family: times new roman,times;">نویسنده : آلپاچینو</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small; font-family: times new roman,times;">منبع : <a href="https://web.archive.org/web/20160828122240/http://wisgoon.com/pin/2083307/" target="_blank">سایت ویسگون</a></span></p> <p style="text-align: center;"><img src="https://web.archive.org/web/20160828122240im_/http://images.persianblog.ir/260068_6ICJDC6g.jpg" alt="" height="334" width="232"></p> <p style="text-align: center;"><br style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;"> </p><div class="tagdiv"><font color="#CCCCCC"><span class="tag">جملات زیبا شانس</span>، <span class="tag">جملات زیبا و عاشقانه</span>، <span class="tag">زیباترین جملات کوتاه دنیا</span>، <span class="tag">جملات زیبا آلپاچینو</span></font></div> text/html 2016-10-05T19:35:46+01:00 foshtom.mihanblog.com گیله مرد جملات زیبا مارتین لوترکینگ http://foshtom.mihanblog.com/post/179 <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">من چیزهای زیادی را در دست گرفتم و همه ی آنها را از دست دادم،</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;"> ولی هر آنچه را که در دستان خدا قرار دادم؛ هنوز دارم..</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small; font-family: times new roman,times;">مارتین لوترکینگ</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: small;"><a href="https://web.archive.org/web/20160828122240/http://www.hammihan.com/post/6753077" target="_blank">منبع : هم میهن</a></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><img title="مارتین لوتر کینگ" src="https://web.archive.org/web/20160828122240im_/http://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2012/11/2d23dad76f2fb2d3ac24bfb3bada47b4.jpg" alt="مارتین لوتر کینگ" height="286" width="511"></span></p> <p style="text-align: center;"><br style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;"></p><div class="tagdiv"><font color="#CCCCCC"><span class="tag">جملات زیبا مارتین لوترکینگ</span>، <span class="tag">جملات زیبا</span>، <span class="tag">نکته های کوچک زندگی</span>، <span class="tag">جملات زیبا و دلنشین</span></font></div> text/html 2016-10-05T19:34:25+01:00 foshtom.mihanblog.com گیله مرد جملات زیبا قبولی http://foshtom.mihanblog.com/post/178 <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">گیله مرد میگفت :</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رد شدن یا ردّ شدن،</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر دو بدست ماست</span> ...</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">ولی اینجا تصمیم میگیریم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که در آنجا با پل چه کنیم ... </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">در جایی که:</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp; ردّ شدن برابر است با&nbsp; رد نشدن ؛<br></span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و ردّ نشدن برابر است با&nbsp; رد شدن .</span><br></span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">خدایا کمک کن؛</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قبول شوم&nbsp; و رد شوم&nbsp; [از پل ] </span></p> <p style="text-align: left;" dir="RTL"><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><span style="font-family: arial; font-size: large;"><span style="color: white; font-size: small;"><span style="background-color: silver;">جملات زیبا گیله مرد</span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><img title="پل" src="https://web.archive.org/web/20160828122240im_/http://s3.picofile.com/file/8101857776/_12_.jpg" alt="پل" height="366" width="498"></p><div class="tagdiv"><span class="tag">جملات زیبا رد شدن</span>، <span class="tag">جملات زیبا قبولی</span>، <span class="tag">نکته های کوچک زندگی</span>، <span class="tag">جملات زیبا یک تلنگر</span></div> text/html 2016-10-05T19:33:01+01:00 foshtom.mihanblog.com گیله مرد جملات زیبا بال و بار http://foshtom.mihanblog.com/post/177 <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">خدایا ؛<br></span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">مبادا روزی فرا رسد که ما ...</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">بارمان را بسته باشیم به این قیمت که بالمان را بسته باشیم ...</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">و از یاد برده باشیم که برای اوج و پرواز؛</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">بال می خواهیم نه بار ... </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">" <span style="color: #ff0000;">بال</span> " و " <span style="color: #0000ff;">وبال</span> " در عین تشابه؛ عین تضادند ...<br></span></p> <p style="text-align: left;" dir="RTL"><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><span style="font-family: arial; font-size: large;"><span style="color: white; font-size: small;"><span style="background-color: silver;">جملات زیبا گیله مرد</span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><img src="https://web.archive.org/web/20160828122240im_/http://images.persianblog.ir/506141_7wLKZ7KS.jpg" alt="" height="1027" width="396"></p> <p><br></p><div class="tagdiv"><font color="#CCCCCC"><span class="tag">جملات زیبا بال و بار</span>، <span class="tag">جملات زیبا بال و وبال</span></font></div>